Th?a Thu?n S? D?ng

Ch?p Thu?n ?i?u Kho?n & ?i?u Ki?n

Vui lòng ??c k? các ?i?u Kho?n & ?i?u Ki?n này tr??c khi truy nh?p và s? d?ng d?ch v? trên website ??ng tuy?n d?ng m88bet.com www.w88wthsports.org (sau ?ay g?i là “Website VietnamWorks”) c?a C?ng ty C? ph?n Navigos Group Vi?t Nam (sau ?ay g?i là “C?ng ty”). B?ng vi?c ch?p thu?n ?i?u Kho?n & ?i?u Ki?n này, b?n ??ng y b? ràng bu?c b?i các quy ??nh v? s? d?ng D?ch v? trên Website VietnamWorks. N?u b?n có b?t k? cau h?i nào v? b?n th?a thu?n này, vui lòng liên h? chúng t?i qua email contact@ m88bet.com www.w88wthsports.org.

D?ch V? C?a VietnamWorks

m88bet.com www.w88wthsports.org là m?t trang Web trên m?ng Internet ???c thi?t k? cho phép nh?ng ng??i s? d?ng ??ng th?ng báo tuy?n d?ng và/ho?c xem các c?ng vi?c do nh?ng ng??i s? d?ng khác ??ng lên, ho?c t??ng tác v?i nh?ng ng??i s? d?ng khác. m88bet.com www.w88wthsports.org do C?ng ty Navigos Group, Ltd. s? h?u và ?i?u hành. Website VietnamWorks ch?a và có th? ch?a các th?ng tin, tin t?c, các y ki?n, v?n b?n, ?? ho?, các liên k?t, s?n ph?m ngh? thu?t ?i?n t?, hình ?nh ??ng, am thanh, video, ph?n m?m, tranh ?nh, am nh?c, ti?ng ??ng và các n?i dung, d? li?u khác (g?i chung là “n?i dung”) ???c ??nh d?ng, t? ch?c và thu th?p d??i nhi?u hình th?c khác nhau mà ng??i s? d?ng có th? truy nh?p t?i ???c, g?m các th? m?c, c? s? d? li?u và các vùng trên website c?a m88bet.com www.w88wthsports.org mà ng??i s? d?ng có th? thay ??i ???c, ch?ng h?n nh? ??ng qu?ng cáo tuy?n d?ng, t?i lên các t?p ?a ph??ng ti?n, ??ng ky các h? s? ng??i s? d?ng và t?o các h? s? t? th?ng báo (“vùng t??ng tác”).

?? có th? s? d?ng ??y ?? ti?n ích d?ch v? trên Website VietnamWorks, b?n c?n ph?i ??ng ky t?o l?p m?t tài kho?n s? d?ng và cung c?p Website VietnamWorks m?t s? th?ng tin cá nhan nh?t ??nh bao g?m mà kh?ng gi?i h?n b?i ??a ch? email ?? ph?c v? cho vi?c liên l?c giao ti?p gi?a b?n và Website VietnamWorks c?ng nh? nh?ng ng??i s? d?ng khác sau này. B?ng vi?c ??ng ky này, b?n ??ng y nh?n các Th? th?ng báo, các th? ?i?n t? ho?c các hình th?c truy?n th?ng khác v? các s?n ph?m và d?ch v? c?a Website VietnamWorks. B?t c? khi nào b?n kh?ng mong mu?n nh?n các th? ?i?n t? này n?a, thì b?n h?y th?ng báo cho Website VietnamWorks b?ng cách ch?n ch?c n?ng h?y ??ng ky có s?n trên Website VietnamWorks ho?c t?i bên d??i c?a các th? ?i?n t? c?a Website VietnamWorks. Các th?ng tin cá nhan c?a b?n s? ???c b?o qu?n và x? ly m?t cách b?o m?t theo Chính Sách B?o M?t c?a Website VietnamWorks.

B?n có th? ??t mua s? d?ng các d?ch v? ho?c s?n ph?m v?i các m?c giá niêm y?t có s?n trên Website VietnamWorks và vi?c ??t mua này c?a b?n s? tùy thu?c vào ch?p thu?n m?t ph?n ho?c toàn b? ?i?u ki?n ??t hàng này c?a Website VietnamWorks. Vi?c ch?p thu?n này c?a Website VietnamWorks ch? có hi?u l?c ràng bu?c khi b?n ?? thanh toán ho?c các th?ng tin v? thanh toán c?a b?n ?? ???c xác nh?n.

Website VietnamWorks b?o l?u quy?n thay ??i các d?ch v?, s?n ph?m, bi?u giá và ph??ng th?c tính giá và các thay ??i khác c?a Website VietnamWorks t?ng th?i gian mà kh?ng ph?i th?ng báo tr??c cho ng??i s? d?ng n?u th?y phù h?p.

VietnamWorks b?o l?u quy?n t? ch?i cung c?p d?ch v? cho các cá nhan, t? ch?c, mà theo quy ??nh c?a pháp lu?t ho?c theo toàn quy?n ?ánh giá c?a VietnamWorks:

 1. Có ho?t ??ng kinh doanh cùng l?nh v?c, nghành ngh? v?i VietnamWorks, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n, các ho?t ??ng kinh doanh d?ch v? vi?c làm th?ng qua website, ?ng d?ng th??ng m?i ?i?n t? bán hàng và/ho?c website, ?ng d?ng cung c?p d?ch v? th??ng m?i ?i?n t? (sàn giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?); và/ho?c

 2. V?n hành, qu?n ly website, ?ng d?ng liên quan ??n tuy?n d?ng, d?ch v? vi?c làm t??ng t? n?n t?ng website, ?ng d?ng c?a VietnamWorks nh?m m?c ?ích kinh doanh, thu l?i nhu?n; và/ho?c

 3. Cung c?p các s?n ph?m, d?ch v? mang tính ch?t c?nh tranh v?i các d?ch v? hi?n có c?a VietnamWorks.

Tr??ng h?p, VietnamWorks ?? cung c?p d?ch v? cho b?n và/ho?c c?ng ty b?n nh?ng sau ?ó phát hi?n ra b?n và/ho?c c?ng ty b?n thu?c m?t trong các ??i t??ng mà VietnamWorks t? ch?i cung c?p d?ch v? nêu trên, thì tùy theo quy?t ??nh c?a VietnamWorks s? ti?n hành:

 1. Ch?m d?t cung c?p d?ch v? và th?ng báo cho Khách hàng,

 2. G? b? toàn b? tin ??ng tuy?n (n?u có),

 3. G? b?, v? hi?u hóa tài kho?n s? d?ng website VietnamWorks n?u xét th?y c?n thi?t

 4. Hoàn tr? l?i kho?n ti?n mà b?n ?? thanh toán (n?u có) t??ng ?ng v?i kh?i l??ng d?ch v? mà VietnamWorks ch?a cung c?p và/ho?c b?n ch?a kích ho?t s? d?ng.

D?ch V? ??t Mua Và Thanh Toán

 1. B?n có th? mua m?t ho?c nhi?u d?ch v? có s?n trong Danh sách D?ch v? c?a VietnamWorks th?ng qua ??n ??t hàng và/ho?c H?p ??ng D?ch v?.

  N?u d?ch v? Khách hàng mua là D?ch v? ??ng tuy?n:

  • V? trí ??ng tuy?n s? ???c ??ng trên Website VietnamWorks trong 30 (ba m??i) ngày k? t? ngày kích ho?t. Tiêu ?? c?ng vi?c kh?ng ???c thay ??i sau khi v? trí ??ng tuy?n ?? ???c kích ho?t ??ng trên Webiste VietnamWorks.

  • M?i v? trí ??ng tuy?n ch? ???c bao g?m 01 (m?t) tiêu ?? ??ng tuy?n cùng 01 (m?t) m? t? c?ng vi?c và yêu c?u c?ng vi?c.

 2. D?ch v? c?a VietnamWorks là d?ch v? tr? tr??c ho?c tr? sau b?ng ti?n m?t, chuy?n kho?n ho?c th? tín d?ng. Danh sách các lo?i th? tín d?ng ???c ch?p thu?n s? ???c c?ng b? trên Website VietnamWorks. Phí D?ch v? ph?i ???c thanh toán ch?m nh?t vào Ngày thanh toán quy ??nh trên ??n ??t hàng. Các D?ch v? ??t mua s? ???c kích ho?t trong vòng 3 ngày làm vi?c k? t? ngày Khách hàng thanh toán Phí D?ch v?.

  N?u quá Ngày thanh toán mà Khách hàng v?n ch?a th?c hi?n thanh toán Phí D?ch v?, thì C?ng ty có quy?n t?m ng?ng cung c?p d?ch v? cho ??n khi vi?c thanh toán ???c th?c hi?n ??y ??.

 3. C?ng ty s? xu?t Hóa ??n Thu? GTGT theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam hi?n hành ngay khi Khách hàng yêu c?u. Khách hàng ch?u trách nhi?m v? tính chính xác c?a th?ng tin xu?t Hóa ??n Thu? GTGT.

?i?u Kho?n V? S? D?ng D?ch V?

 1. Sau khi b?n ?? thanh toán Phí D?ch v? và/ho?c kích ho?t các D?ch v? ?? ??t mua, chúng t?i s? kh?ng ch?p nh?n b?t k? yêu c?u t?m ng?ng ho?c h?y b? các D?ch v? ?? ??t mua, ho?c hoàn Phí D?ch v?, ho?c thay ??i d?ch v?.

 2. B?n s? t? t?o m?t tài kho?n v?i m?t kh?u ?? s? d?ng d?ch v? trên Website VietnamWorks.

 3. B?n ???c quy?n ??ng t?i n?i dung th?ng tin ??ng tuy?n c?a mình và/ho?c ???ng d?n trên Website VietnamWorks ??n n?i dung th?ng tin tuy?n d?ng t?i trang web c?a mình và hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? tính chính xác và h?p pháp c?a các n?i dung này.

 4. B?n ph?i kích ho?t D?ch v? ?? mua trong th?i h?n s? d?ng. Khi h?t th?i h?n s? d?ng, b?t k? D?ch v? ?? mua nh?ng ch?a ???c kích ho?t s? kh?ng còn giá tr? s? d?ng.

 5. Tr??ng h?p do l?i c? y c?a chúng t?i mà sau 7 (b?y) ngày làm vi?c k? t? ngày b?n có th?ng báo nh?c nh? b?ng v?n b?n v? vi ph?m mà chúng t?i v?n ch?a ti?n hành kh?c ph?c sai ph?m này, chúng t?i s? hoàn tr? cho b?n Phí D?ch v? t??ng ?ng v?i D?ch v? ch?a s? d?ng theo ??n ??t hàng/H?p ??ng D?ch v? mà chúng t?i kh?ng cung c?p theo ?úng th?a thu?n gi?a hai bên.

Quy?n Và Trách Nhi?m C?a Ng??i S? D?ng

Truy c?p Website m88bet.com www.w88wthsports.org. B?n có trách nhi?m t? cung c?p t?t c? ph?n c?ng, ph?n m?m, s? ?i?n tho?i ho?c các thi?t b? liên l?c khác và/ho?c d?ch v? k?t n?i t?i Internet và truy c?p Website m88bet.com www.w88wthsports.org, ??ng th?i có trách nhi?m tr? m?i kho?n phí truy c?p Internet, phí ?i?n tho?i ho?c các kho?n phí khác phát sinh trong quá trình k?t n?i Internet và truy c?p Website VietnamWorks.

??o ??c ng??i s? d?ng. Khi s? d?ng D?ch v? c?a VietnamWorks và truy c?p vào Website VietnamWorks, b?n nh?n th?c ??y ?? các ?i?u c?m sau:

 1. Ch?ng Nhà n??c C?ng hoà x? h?i ch? ngh?a Vi?t Nam, phá ho?i kh?i ?oàn k?t toàn dan, tuyên truy?n, xuyên t?c, kích ??ng ho?c cung c?p th?ng ch?ng phá Nhà n??c Vi?t Nam;

 2. Kích ??ng b?o l?c, tuyên truy?n chi?n tranh xam l??c, gay h?n thù gi?a các dan t?c và nhan dan các n??c, kích ??ng dam ?, ??i tr?y, t?i ác, t? n?n x? h?i, mê tín d? ?oan, phá ho?i thu?n phong m? t?c c?a dan t?c;

 3. Ti?t l? bí m?t nhà n??c, bí m?t quan s?, an ninh, kinh t?, ??i ngo?i và nh?ng bí m?t khác ?? ???c pháp lu?t quy ??nh;

 4. Xuyên t?c, vu kh?ng, xúc ph?m uy tín c?a t? ch?c, danh d?, nhan ph?m, uy tín c?a c?ng dan;

 5. Qu?ng cáo, tuyên truy?n hàng hoá, d?ch v? thu?c danh m?c c?m ?? ???c pháp lu?t quy ??nh;

 6. ?? c?p ??n các v?n ?? chính tr? và t?n giáo;

 7. S? d?ng các t? ng? v? v?n hóa vi ph?m truy?n th?ng ??o ??c c?a Vi?t Nam;

 8. H?n ch? ho?c ng?n c?n ng??i s? d?ng khác s? d?ng và h??ng các tính n?ng t??ng tác;

 9. G?i ho?c chuy?n các th?ng tin b?t h?p pháp, ?e do?, l?m d?ng, b?i nh?, nói x?u, khiêu dam, phi th?m m?, xúc ph?m ho?c b?t k? lo?i th?ng tin kh?ng ??ng ??n nào, bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? vi?c truy?n bá tin t?c góp ph?n hay khuy?n khích hành vi ph?m t?i, gay ra trách nhi?m pháp ly dan s? ho?c vi ph?m pháp lu?t ?ia ph??ng, liêng bang, qu?c gia ho?c qu?c t?;

 10. G?i hay chuy?n các th?ng tin, ph?n m?m, ho?c các tài li?u khác b?t k?, vi ph?m ho?c xam ph?m các quy?n c?a nh?ng ng??i khác, trong ?ó bao g?m c? tài li?u xam ph?m ??n quy?n riêng t? ho?c c?ng khai, ho?c tài li?u ???c b?o v? b?n quy?n, tên th??ng m?i ho?c quy?n s? h?u khác, ho?c các s?n ph?m phái sinh mà kh?ng ???c s? cho phép c?a ng??i ch? s? h?u ho?c ng??i có quy?n h?p pháp;

 11. G?i ho?c chuy?n th?ng tin, ph?n m?m ho?c tài li?u b?t k? có ch?a virus ho?c m?t thành ph?n gay h?i khác;

 12. Thay ??i, làm h? h?i ho?c xóa n?i dung b?t k? ho?c các ph??ng ti?n khác mà kh?ng ph?i là n?i dung thu?c s? h?u c?a b?n, ho?c gay tr? ng?i cho nh?ng ng??i khác truy c?p ??n Website VietnamWorks;

 13. Phá v? lu?ng th?ng tin bình th??ng trong m?t vùng t??ng tác;

 14. Tuyên b? có liên h? v?i hay phát ng?n cho m?t doanh nghi?p, hi?p h?i, th? ch? hay t? ch?c nào khác mà b?n kh?ng ???c u? quy?n tuyên b? m?i liên h? ?ó;

 15. S? d?ng Website VietnamWorks cho nh?ng m?c ?ích phi pháp, bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n hành vi vi ph?m m?t quy t?c, chính sách hay h??ng d?n s? d?ng nào c?a nhà cung c?p d?ch v? Internet cho b?n hay các d?ch v? tr?c tuy?n.

Các Vùng T??ng Tác

B?n th?a nh?n, Website VietnamWorks có th? ch?a các vùng t??ng tác khác nhau, bao g?m nh?ng kh?ng h?n ch? v?i các c?ng vi?c. Nh?ng vùng t??ng tác này cho phép ph?n h?i ??n Website VietnamWorks và t??ng tác th?i gian th?c gi?a nh?ng ng??i s? d?ng. B?n c?ng hi?u r?ng, Website VietnamWorks kh?ng ki?m soát các th?ng báo, th?ng tin ho?c các t?p ???c phan ph?i t?i các vùng t??ng tác nh? v?y và r?ng, Website VietnamWorks có th? cho b?n và nh?ng ng??i s? d?ng khác kh? n?ng t?o và qu?n ly m?t vùng t??ng tác. Tuy nhiên, Website VietnamWorks, c?ng ty m?, ho?c các chi nhánh, c?ng nh? các giám ??c, nhan viên, nh?ng ng??i làm thuê và các ??i ly t??ng ?ng kh?ng ch?u trách nhi?m v? n?i dung trong vùng t??ng tác b?t k?.

Vi?c s? d?ng và/ho?c qu?n ly m?t vùng t??ng tác c?a b?n s? b? chi ph?i b?i B?n tho? thu?n này và các quy t?c b? sung b?t k?, ho?c b?i các th? t?c ho?t ??ng c?a vùng t??ng tác b?t k? do b?n hay ng??i s? d?ng khác thi?t l?p. B?n c?ng nh?n r?ng, Website VietnamWorks kh?ng th? và kh?ng có y ??nh sàng l?c các th?ng tin tr??c. Ngoài ra, vì Website VietnamWorks khuy?n khích liên l?c m? và kh?ng thiên v? trong các vùng t??ng tác nên Website VietnamWorks kh?ng th? xác ??nh tr??c m?c ?? chính xác ho?c s? phù h?p ??i v?i b?n Tho? thu?n này v? n?i dung b?t k? ???c chuy?n ?i trong vùng t??ng tác. Website VietnamWorks kh?ng ch?u trách nhi?m v?i vi?c sàng l?c, l?p chính sách, hi?u ch?nh, duy?t ho?c giám sát n?i dung b?t k? trong m?t vùng t??ng tác.

M?c dù v?y, b?n c?ng ??ng y r?ng Website VietnamWorks có quy?n giám sát m?i vùng t??ng tác, ??i lúc ?? l? th?ng tin nào ?ó n?u c?n thi?t theo yêu c?u lu?t pháp, ho?c yêu c?u khác c?a chính ph? ??i v?i ho?t ??ng c?a vùng t??ng tác, ho?c ?? t? b?o v? mình hay nh?ng ng??i s? d?ng khác. N?u ???c th?ng báo n?i dung d?n ra kh?ng phù h?p v?i b?n Th?a thu?n này, Website VietnamWorks có th? th?n tr?ng ?i?u tra và xác ??nh ?? lo?i b?, ho?c yêu c?u ng??i s? d?ng b? n?i dung ?ó. Website VietnamWorks gi? quy?n c?m các hành ??ng, truy?n ??t tin t?c ho?c n?i dung trong ph?m vi vùng t??ng tác, ho?c so?n th?o, t? ch?i g?i, ho?c lo?i b? n?i dung b?t k?, toàn th? hay t?ng ph?n mà v?i ??c quy?n c?a mình, chúng t?i cho r?ng (i) vi ph?m các ?i?u kho?n tiêu chu?n lúc ?ó c?a b?n Th?a thu?n này ho?c chu?n b?t k? khác n?m trong chính sách c?a m88bet.com www.w88wthsports.org v?n còn hi?u l?c vào lúc ?ó, (ii) b?t l?i v?i các quy?n c?a m?i ng??i s? d?ng, c?a Website VietnamWorks ho?c các nhóm th? ba khác, (iii) vi ph?m lu?t hi?n hành ho?c (iv) nh?ng ?i?u kh?ng hay khác.

Các Quy?n S? H?u Trí Tu?

N?i dung Website ngh? nghi?p m88bet.com www.w88wthsports.org. B?n th?a nh?n, VietnamWorks Website cho phép truy c?p ??n N?i dung ???c b?o v? b?n quy?n, tên th??ng m?i và các quy?n s? h?u khác (k? c? quy?n s? h?u trí tu?) (“Quy?n S? h?u Trí tu?”), và th?a nh?n các quy?n s? h?u trí tu? ?ó là h?p l? và ???c b?o v? trên m?i ph??ng ti?n truy?n th?ng hi?n có và sau này, tr? nh?ng ?i?m nêu r? ràng d??i ?ay, vi?c s? d?ng n?i dung c?a b?n s? ???c qu?n ly theo các lu?t b?n quy?n và các lu?t s? h?u trí tu? hi?n hành khác.

B?n ??ng y và th?a nh?n r?ng t?t c? các n?i dung trên VietnamWorks Website bao g?m nh?ng kh?ng gi?i h?n b?i các s? y?u ly l?ch s? thu?c quy?n s? h?u trí tu? duy nh?t c?a Website VietnamWorks và Navigos Group và b?n kh?ng ???c quy?n thay ??i, sao chép, m? ph?ng, truy?n, phan ph?i, c?ng b?, t?o ra các s?n ph?m phái sinh, hi?n th? ho?c chuy?n giao, ho?c khai thác nh?m m?c ?ích th??ng m?i b?t k? ph?n nào c?a n?i dung, toàn b? hay t?ng ph?n. Tuy nhiên, b?n có th? (i) t?o m?t b?n sao d??i d?ng s? ho?c hình th?c khác ?? ph?n c?ng và ph?n m?m máy tính c?a b?n có th? truy c?p và xem ???c n?i dung, (ii) in m?t b?n sao c?a t?ng ?o?n n?i dung, (iii) t?o và phan ph?i m?t s? l??ng h?p ly các b?n sao n?i dung, toàn b? hay t?ng ph?n, ? d?ng b?n in ho?c b?n ?i?n t? ?? dùng n?i b?.

B?t k? b?n sao n?i dung ???c phép nào c?ng ph?i ???c tái t?o ? d?ng kh?ng th? bi?n ??i ???c các th?ng tri b?t k? ch?a trong n?i dung, ch?ng h?n nh? t?t c? các th?ng tri v? Quy?n S? h?u Trí tu?, và các ngu?n th?ng tin ban ??u cho “website ngh? nghi?p m88bet.com www.w88wthsports.org” và ??a ch? m?ng (URL) c?a nó. B?n s? kh?ng có b?t k? Quy?n S? h?u Trí tu? nào qua vi?c t?i xu?ng ho?c in n?i dung. B?t k? các b?n sao ho?c vi?c s? d?ng trái phép nào ??i v?i n?i dung nào cho m?c ?ích th??ng m?i s? b? coi là vi ph?m và b? x? ly theo quy ??nh có liên quan c?a pháp lu?t và các ?i?u kho?n quy ??nh t?i b?n th?a thu?n này.

N?i dung do Ng??i s? d?ng cung c?p. B?n ch? có th? t?i lên vùng t??ng tác b?t k? ho?c truy?n, g?i, c?ng b?, m? ph?ng ho?c phan ph?i trên ho?c th?ng qua Website VietnamWorks ph?n n?i dung, kh?ng ph? thu?c vào b?t k? Quy?n S? h?u Trí tu? nào, ho?c n?i dung mà ng??i gi? Quy?n S? h?u Trí tu? có s? ?y quy?n r? ràng v? vi?c phan tán trên Internet và trên Website VietnamWorks mà kh?ng có h?n ch? gì. M?i n?i dung ???c ??a ra v?i s? ??ng y c?a ng??i s? h?u b?n quy?n kh?ng ph?i là b?n ph?i kèm theo cau nh? “do [tên ng??i ch? s? h?u] s? h?u b?n quy?n; ???c dùng theo ?y quy?n”. V?i vi?c ??a n?i dung lên vùng t??ng tác b?t k?, b?n t? ??ng ch?p nh?n và/ho?c cam ?oan r?ng, ch? s? h?u c?a n?i dung ?ó, ho?c là b?n, ho?c là nhóm th? ba, ?? cho Website VietnamWorks quy?n và gi?y phép kh?ng ph?i tr? ti?n b?n quy?n, lau dài, kh?ng thay ??i, kh?ng lo?i tr?, kh?ng h?n ch? ?? s? d?ng, m? ph?ng, thay ??i, s?a l?i, c?ng b?, d?ch thu?t, t?o các s?n ph?m phái sinh, c?p phép con, phan ph?i, th?c hi?n và hi?n th? n?i dung ?ó, toàn ph?n hay t?ng ph?n, kh?p th? gi?i và/ho?c k?t h?p nó v?i các c?ng vi?c khác ? d?ng b?t k?, qua các ph??ng ti?n truy?n th?ng ho?c c?ng ngh? hi?n t?i hay s? phát tri?n sau này theo ?i?u kho?n ??y ?? c?a Quy?n S? h?u Trí tu? b?t k? trong n?i dung ?ó. B?n c?ng cho phép Website VietnamWorks c?p gi?y phép con cho bên th? ba quy?n kh?ng h?n ch? ?? th?c hi?n b?t k? quy?n nào ? trên v?i n?i dung ?ó. B?n c?ng cho phép Website VietnamWorks dùng tên và logo c?ng ty vì các m?c ?ích ti?p th?.

Các Liên K?t, T? Ch?i Các B?o ??m, Gi?i H?n Trách Nhi?m

Các liên k?t. B?n hi?u r?ng tr? ph?n n?i dung, các s?n ph?m và d?ch v? có trên Website VietnamWorks, m88bet.com www.w88wthsports.org, c?ng ty m?, ho?c các chi nhánh, c?ng nh? các giám ??c, nhan viên, ng??i làm c?ng và các ??i ly t??ng ?ng ki?m soát, cung c?p kh?ng ch?u trách nhi?m v?i n?i dung, hàng hóa ho?c các d?ch v? c?a các sites khác trên Internet ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks. T?t c? n?i dung, hàng hóa và các d?ch v? ?ó ??u có th? truy c?p ???c trên Internet b?i bên th? ba ??c l?p và kh?ng ph?i là m?t ph?n c?a Website VietnamWorks ho?c ???c ki?m soát b?i m88bet.com www.w88wthsports.org. Website VietnamWorks kh?ng xác nh?n và c?ng kh?ng ch?u trách nhi?m v? tính chính xác, tính ??y ??, tính h?u d?ng, ch?t l??ng và tính s?n sàng c?a m?i n?i dung, hàng hóa hay các d?ch v? có trên các site ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks mà ?ó là trách nhi?m duy nh?t c?a bên th? ba ??c l?p ?ó, và do v?y vi?c s? d?ng c?a b?n là s? m?o hi?m riêng c?a b?n. Website VietnamWorks, c?ng ty m?, ho?c các chi nhánh, ho?c các giám ??c, nhan viên, ng??i làm c?ng và các ??i ly t??ng ?ng kh?ng ch?u trách nhi?m pháp ly, tr?c ti?p hay gián ti?p, v?i m?i m?t mát hay thi?t h?i gay ra b?i ho?c b? cho là gay ra b?i vi?c s? d?ng ho?c s? tin c?y c?a b?n vào m?i n?i dung, hàng hóa ho?c các d?ch v? có trên site b?t k? ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks, ho?c do b?n kh?ng th? truy c?p lên Internet hay site b?t k? k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks.

T? ch?i các b?o ??m. Xin h?y dùng s? suy xét t?t nh?t c?a b?n trong vi?c ?ánh giá t?t c? các th?ng tin ho?c các y ki?n ???c trình bày trên Website VietnamWorks. Chính sách c?a Website VietnamWorks kh?ng xác nh?n hay ph?n ??i m?i y ki?n do ng??i s? d?ng bày t?, ho?c n?i dung do nhóm ??c l?p khác cung c?p. B?N ??NG Y R? RàNG R?NG VI?C S? D?NG Website VietnamWorks Là S? M?O HI?M C?A RIêNG B?N. Website VietnamWorks, Và C?NG TY M?, HO?C CáC CHI NHáNH, HO?C CáC GIáM ??C, NH?N VIêN, NH?NG NG??I LàM THUê, CáC ??I LY, CáC C?NG TáC VIêN, H?I VIêN, NG??I C?P PHéP HO?C CáC NHà CUNG C?P KHáC CUNG C?P N?I DUNG, D? LI?U, TH?NG TIN HO?C CáC D?CH V? KH?NG B?O ??M R?NG, Website VietnamWorks HO?C M?I SITE INTERNET ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks S? KH?NG B? NG?T QU?NG HO?C B? SAI SóT, R?NG CáC NH??C ?I?M S? ???C S?A CH?A, HO?C SITE NàY, K? C? CáC VùNG T??NG TáC HO?C MáY CH? T?O RA Nó KH?NG B? NHI?M VIRUS HAY CáC THàNH PH?N G?Y H?I KHáC. Và CHúNG T?I C?NG KH?NG B?O ??M V? CáC K?T QU? NH?N ???C T? VI?C S? D?NG Website VietnamWorks HO?C V? TíNH ?úNG LúC, TíNH TRìNH T?, TíNH CHíNH XáC, S? ?Y QUY?N, TíNH ??Y ??, TíNH H?U D?NG, TíNH B?T KH? X?M PH?M, TíNH TIN C?Y, TíNH S?N SàNG HO?C TíNH CH?C CH?N C?A MOI N?I DUNG, TH?NG TIN, D?CH V? HO?C GIAO D?CH ???C CUNG C?P QUA Website VietnamWorks HO?C M?I SITE ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks. Website VietnamWorks ???C CUNG C?P TRêN C? S? “V?I T? CáCH Là”, “N?U Có” Mà KH?NG Có B?T K? ??M B?O THEO HìNH TH?C NàO, R? RàNG HAY NG? Y, BAO G?M NH?NG KH?NG H?N CH?, CáC V?N ?? Có TíNH TH??NG M?I HAY PHù H?P CHO M?T M?C ?íCH C? TH?.

Gi?i h?n v? trách nhi?m pháp ly. TRONG B?T K? TR??NG H?P NàO, Website VietnamWorks, C?NG TY M?, HO?C CáC CHI NHáNH, HO?C CáC GIáM ??C, NH?N VIêN, NH?NG NG??I LàM THUê, CáC ??I LY, CáC C?NG TáC VIêN, HO?C NH?NG NG??I C?P PHéP KH?NG CH?U TRáCH NHI?M PHáP LY V?I M?I THI?T H?I NG?U NHIêN, ??C BI?T HAY ???NG NHIêN THEO HO?C N?Y SINH T? B?N TH?A THU?N NàY, Website VietnamWorks HO?C M?I SITE INTERNET ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks, Vì LY DO VI PH?M H?P ??NG, ?NG X? SAI L?M, S? XU?T HO?C B?T K? NGUYêN NH?N HàNH ??NG KHáC NàO, BAO G?M NH?NG KH?NG H?N CH? M?I NGH?A V? PHáP LY CHO M?I THI?T H?I G?Y B?I HO?C CHO Là G?Y B?I M?I THI?U SóT TRONG TH?C HI?N, L?I B? SóT, GIáN ?O?N, S? ??T BI?N/H?NG HóC/NHI?U ?I?N, VI?C XóA, CH?M TR? TRONG HO?T ??NG HO?C CHUY?N T?I, VIRUT MáY TíNH, H?NG ???NG LIêN L?C, H?NG THI?T B?, L?I PH?N M?M, VI PH?M, TRUY C?P TRáI PHéP, HO?C TR?M C?P, PHá HO?I, THAY TH?, HO?C S? D?NG CáC B?N GHI.

TRONG B?T K? TR??NG H?P NàO, Website VietnamWorks, C?NG TY M?, HO?C CáC CHI NHáNH, HO?C CáC GIáM ??C, NH?N VIêN, NH?NG NG??I LàM THUê, CáC ??I LY, CáC C?NG TáC VIêN HO?C NH?NG NG??I C?P PHéP KH?NG CH?U TRáCH NHI?M PHáP LY ??I V?I B?N HO?C M?I NHóM TH? BA KHáC V? M?I QUY?T ??NH ?? RA HO?C HàNH ??NG Mà B?N TH?C HI?N Vì TIN VàO N?I DUNG CH?A TRONG Website VietnamWorks HO?C N?I DUNG CHúNG ??NG TRONG PH?M VI M?I SITE INTERNET ???C K?T N?I V?I HO?C T? Website VietnamWorks. N?I DUNG TRONG PH?M VI Website VietnamWorks Và N?I DUNG TRONG PH?M VI CáC SITE INTERNET ???C K?T N?I ??N HO?C T? Website VietnamWorks Có TH? Có L?I K? THU?T, CáC L?I KH?NG CHíNH XáC KHáC, HO?C CáC L?I IN.

B?N ??NG Y Và TH?A NH?N R? RàNG R?NG, Website VietnamWorks KH?NG CH?U TRáCH NHI?M PHáP LY V?I M?I HàNH VI NóI X?U, T?N C?NG, KH?NG TRUNG TH?C HO?C C?C HàNH VI B?T H?P PHáP KHáC C?A NG??I S? D?NG B?T K?. N?U B?N KH?NG B?NG LòNG V?I B?T K? N?I DUNG NàO C?A Website VietnamWorks, HO?C V?I GIAO KèO TRUY C?P C?A Website VietnamWorks, TOàN B? HAY T?NG PH?N, THì BI?N PHáP DUY NH?T C?A B?N Là TH?I KH?NG S? D?NG Website VietnamWorks N?A.

Tuan Th? Và X? Ly Vi Ph?m

B?n ph?i tuan th? ?úng các quy ??nh t?i ??n ??t hàng, H?p ??ng D?ch v?, b?n ?i?u kho?n & ?i?u ki?n này nh? là ?i?u ki?n tiên quy?t cho vi?c s? d?ng D?ch v?. Tr??ng h?p b?n vi ph?m b?t k? quy ??nh nêu t?i ??n ??t hàng, H?p ??ng D?ch v? và b?n ?i?u Ki?n & ?i?u Kho?n này, thì chúng t?i có quy?n g? b? m?i ??ng tuy?n, n?i dung ho?c ???ng d?n c?a b?n và ch?m d?t vi?c cung c?p d?ch v? mà kh?ng ph?i tr? l?i Phí D?ch v? ho?c s? ti?n d?ch v? mà b?n ?? thanh toán nh?ng ch?a s? d?ng h?t. ??ng th?i, chúng t?i có quy?n bu?c b?n b?i th??ng thi?t h?i ho?c m?t mát phát sinh t? vi ph?m c?a b?n.

B?i Th??ng

B?n ??ng y tr? ti?n và mi?n cho Website VietnamWorks, c?ng ty m? ho?c c?ng ty con và các chi nhánh, các giám ??c, nhan viên, nh?ng ng??i làm c?ng và các ??i ly c?a Website VietnamWorks kh?i các trách nhi?m pháp ly, khi?u ki?n và các phí t?n, k? c? các phí h?p ly cho lu?t s?, n?y sinh t? s? vi ph?m b?n Th?a thu?n này, t? chính sách b?t k? khác, t? vi?c b?n s? d?ng hay truy c?p Website VietnamWorks ho?c site internet ???c k?t n?i ??n ho?c t? Website VietnamWorks, ho?c v? vi?c truy?n n?i dung b?t k? trên Website VietnamWorks.

B?o M?t

B?n ??ng y v?i cam k?t b?o m?t th?ng tin liên quan ??n D?ch v?, vi?c th?c hi?n giao d?ch, và/ho?c b?t k? th?ng tin khác thu th?p ???c t? vi?c th?c hi?n giao d?ch. B?n s? h?p tác ng?n ch?n và ch?ng l?i hành vi c?a b?t k? bên th? ba nào sao chép và s? d?ng trái phép n?i dung ??ng tuy?n ho?c th?ng tin khác c?a b?n trên Internet.

B?n kh?ng ???c ti?t l?, chia s? ho?c bán các th?ng tin v? ?ng viên mà mình thu th?p ???c t? vi?c s? d?ng d?ch v? cho b?t k? m?t bên th? ba nào khác d??i m?i hình th?c mà kh?ng ???c s? ??ng y tr??c b?ng v?n b?n c?a C?ng Ty.

Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhi?m b?o m?t tài kho?n và m?t kh?u, và ch? s? d?ng tài kho?n cho m?c ?ích tuy?n d?ng c?a mình theo th?a thu?n quy ??nh t?i ??n ??t hàng/H?p ??ng D?ch v?.

Các V?n ?? Khác

B?n tho? thu?n này bao g?m toàn b? s? tho? thu?n gi?a Website VietnamWorks và b?n, và thay th? m?i tho? thu?n tr??c ?ay v? ch? ?? này. Website VietnamWorks có th? s?a ??i b?n Tho? thu?n này ho?c b?t k? chính sách khác vào b?t c? lúc nào và tùy t?ng th?i ?i?m, và s? s?a ??i này s? t?c thì có hi?u l?c ngay khi th?ng báo v? s? s?a ??i ?ó ???c c?ng b? ? n?i d? th?y trên Website VietnamWorks.

B?n ??ng y xem l?i b?n Tho? thu?n này ??nh k? ?? nh?n bi?t ???c nh?ng ?i?u ?? ???c s?a ??i. N?u b?n kh?ng ch?p nh?n các s?a ??i này, b?n ph?i ng?ng truy c?p Website VietnamWorks. S? ti?p t?c truy c?p c?a b?n và vi?c s? d?ng Website VietnamWorks sau th?ng báo v? m?i s?a ??i nh? v?y s? ???c xem là s? ch?p nh?n t?t c? các s?a ??i nh? v?y.

N?u ?i?u kho?n b?t k? c?a b?n Tho? thu?n này ho?c c?a m?i chính sách khác kh?ng có hi?u l?c ho?c kh?ng th? th?c hi?n ???c, thì ph?n n?i dung ?ó s? ???c gi?i thích theo lu?t hi?n hành g?n nh?t có th? ?? ph?n ánh m?c ?ích ban ??u c?a các bên và các ph?n còn l?i s? ti?p t?c có ??y ?? hi?u hi?u l?c. Vi?c Website VietnamWorks kh?ng th? ?òi h?i ho?c bu?c th?c hi?n ch?t ch? m?i ?i?u kho?n c?a b?n Tho? thu?n này s? kh?ng ???c coi là s? kh??c t? ?i?u kho?n hay quy?n b?t k?. B?n Tho? thu?n này s? ???c ?i?u ch?nh b?i các lu?t c?a bang hay t?nh s? t?i c?a Website VietnamWorks, tr? phi có s? mau thu?n các quy t?c c?a các lu?t, và b?n và Website VietnamWorks ??u ph?i ph?c tùng quy?n th?c thi pháp ly duy nh?t c?a toà án t?nh hay bang ?ó.

B?n Tho? thu?n này là dành riêng cho b?n và b?n kh?ng th? chuy?n các quy?n c?a b?n, ho?c ngh?a v? cho b?t k? ai. T?t c? các logo, tên chi nhánh, các s?n ph?m, tên th??ng m?i hay các nh?n hi?u d?ch v? xu?t hi?n ? ?ay có th? là các tên th??ng m?i hay các nh?n d?chv? c?a các ch? s? h?u t??ng ?ng c?a chúng. Các tham chi?u ??n tên th??ng m?i b?t k?, nh?n hi?u d?ch v? và các liên k?t ??n ho?c t? Website VietnamWorks ??u ???c th?c hi?n ch?t ch? ?? làm r? và nh?n d?ng và kh?ng c?u thành s? ch?ng th?c c?a Website VietnamWorks v? các s?n ph?m, d?ch v? ho?c th?ng tin do ng??i ch? s? h?u c?a tên th??ng m?i, nh?n d?ch v?, ho?c liên k?t, ?? ngh? ho?c s? ch?ng th?c c?a Website VietnamWorks b?i ng??i s? h?u các s?n ph?m, d?ch v? ho?c liên k?t ?ó.