m88bet.com

T?m nhìn - s? m?nh, giá tr? c?t l?i

ngành c?ng nghi?p ?i?n n?ng, xay d?ng và xu?t kh?u

C?ng ty TNHH C?ng Ngh? Vi?t (V.TECH Co .,Ltd) nh?n th?y ti?m n?ng trong l?nh v?c ??u t? các d? án phát tri?n h? t?ng c?ng nghiêp n?ng l??ng ?i?n t?i Vi?t Nam là v? cùng to l?n và có nhu c?u ngày càng cao theo s? phát tri?n kinh t? - x? h?i c?a ??t n??c.

K? ni?m 13 n?m thành l?p C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t

K? ni?m 13 n?m thành l?p C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t

02/06/2017 08:46 1265 L??t xem
Thành l?p ngày 27/5/2004 ??n nay C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t ?? tr?i qua 13 n?m hình thành và phát tri?n. 13 tuy ch?a ph?i là con s? quá l?n nh?ng c?ng là kho?ng th?i gian ?? ?? ghi l?i r?t nhi?u nh?ng c? g?ng, n? l?c,...
Chúc m?ng n?m m?i ?inh D?u 2017

Chúc m?ng n?m m?i ?inh D?u 2017

25/04/2017 11:43 1396 L??t xem
V?a qua, ngày 15/01/2017, C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t ?? t? ch?c Ch??ng trình “Chúc m?ng n?m m?i ?inh D?u 2017 t?i Th?o Viên Resort (Trung S?n Tr?m, S?n Tay, Hà N?i).
Chúc m?ng Giáng sinh và n?m m?i 2017

Chúc m?ng Giáng sinh và n?m m?i 2017

23/12/2016 11:15 1413 L??t xem
Trong kh?ng khí m?ng giáng sinh và n?m m?i 2017, C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t tran tr?ng g?i ??n Quy khách hàng và ??i tác l?i chúc giáng sinh an lành và h?nh phúc, m?t n?m m?i an khang, th?nh v??ng.
T? máy cu?i cùng Th?y ?i?n Lai Chau hòa l??i ?i?n qu?c gia

T? máy cu?i cùng Th?y ?i?n Lai Chau hòa l??i ?i?n qu?c gia

12/11/2016 09:58 1226 L??t xem
Vào lúc 21h45 phút ngày 9/11/2016, t? máy s? 3 – t? máy cu?i cùng c?a Nhà máy Th?y ?i?n Lai Chau ?? hòa thành c?ng vào l??i ?i?n qu?c gia sau 3 ngày ch?y kh?ng t?i.
?óng ?i?n Tr?m bi?n áp 220 kV Ng? Hành S?n và ???ng day ??u n?i

?óng ?i?n Tr?m bi?n áp 220 kV Ng? Hành S?n và ???ng day ??u n?i

12/11/2016 09:54 3651 L??t xem
Vào lúc 21h10 ngày 30/10/2016, t?i Tr?m bi?n áp 220 kV Ng? Hành S?n (qu?n Ng? Hành S?n – TP ?à N?ng), C?ng ty Truy?n t?i ?i?n 2 (PTC2) ?? t? ch?c ?óng ?i?n ??a vào v?n hành ...
?i?m l?i ho?t ??ng v?n hóa tháng 9

?i?m l?i ho?t ??ng v?n hóa tháng 9

08/11/2016 13:31 1363 L??t xem
Bên c?nh nh?ng b?n b?, áp l?c v? ti?n ?? tri?n khai d? án, ti?n ?? thi c?ng, nghi?m thu quy?t toán, các CBNV Vtech v?n lu?n nhi?t tình ...
??y m?nh c?ng tác ?ào t?o cho cán b? nhan viên

??y m?nh c?ng tác ?ào t?o cho cán b? nhan viên

08/11/2016 13:23 1404 L??t xem
?ào t?o nh?m nang cao k? n?ng và ki?n th?c chuyên m?n cho t?t c? nhan viên c?a doanh nghi?p là khau quan tr?ng trong vi?c phát tri?n n?ng l?c c?a ??i ng? nhan s?.
T?ng b?ng các ho?t ??ng tháng 10

T?ng b?ng các ho?t ??ng tháng 10

02/11/2016 17:15 1476 L??t xem
Chia tay tháng 9 v?i cái n?ng hanh nhè nh?, CBNV Vtech l?i háo h?c chào ?ón tháng 10 vào ?? cu?i thu. Tháng 10 c?ng là tháng c?a chu?i các s? ki?n ???c mong ??i.
Hòa l??i t? máy s? 1 Nhà máy thu? ?i?n Xêkaman 3

Hòa l??i t? máy s? 1 Nhà máy thu? ?i?n Xêkaman 3

13/09/2016 13:43 1181 L??t xem
D? án thu? ?i?n Xêkaman 3 có c?ng su?t 250 MW, t?ng v?n ??u t? 273 tri?u USD do C?ng ty c? ph?n ?i?n Vi?t - Lào (TCT S?ng ?à gi? quy?n chi ph?i) làm ch? ??u t?

Xem t?t c?

K? ni?m 13 n?m thành l?p C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t

K? ni?m 13 n?m thành l?p C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t

02/06/2017 08:46 1265 L??t xem
Thành l?p ngày 27/5/2004 ??n nay C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t ?? tr?i qua 13 n?m hình thành và phát tri?n. 13 tuy ch?a ph?i là con s? quá l?n nh?ng c?ng là kho?ng th?i gian ?? ?? ghi l?i r?t nhi?u nh?ng c? g?ng, n? l?c,...
Chúc m?ng n?m m?i ?inh D?u 2017

Chúc m?ng n?m m?i ?inh D?u 2017

25/04/2017 11:43 1396 L??t xem
V?a qua, ngày 15/01/2017, C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t ?? t? ch?c Ch??ng trình “Chúc m?ng n?m m?i ?inh D?u 2017 t?i Th?o Viên Resort (Trung S?n Tr?m, S?n Tay, Hà N?i).
Chúc m?ng Giáng sinh và n?m m?i 2017

Chúc m?ng Giáng sinh và n?m m?i 2017

23/12/2016 11:15 1413 L??t xem
Trong kh?ng khí m?ng giáng sinh và n?m m?i 2017, C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t tran tr?ng g?i ??n Quy khách hàng và ??i tác l?i chúc giáng sinh an lành và h?nh phúc, m?t n?m m?i an khang, th?nh v??ng.
C?ng ngh? Vi?t chung tay ??m m?m tài n?ng cho tr? em nghèo

C?ng ngh? Vi?t chung tay ??m m?m tài n?ng cho tr? em nghèo

09/11/2016 16:51 1163 L??t xem
N?m trong chu?i các s? ki?n ??i ngo?i – x? h?i, tháng 9/2016 v?a qua, th?ng qua Qu? Tam Tài Ngh? An, C?ng ty TNHH C?ng ngh? Vi?t ?? tri?n khai tài tr? cho Qu? khuy?n h?c huy?n Ngh?a ?àn c?a T?nh Ngh? An
?i?m l?i ho?t ??ng v?n hóa tháng 9

?i?m l?i ho?t ??ng v?n hóa tháng 9

08/11/2016 13:31 1363 L??t xem
Bên c?nh nh?ng b?n b?, áp l?c v? ti?n ?? tri?n khai d? án, ti?n ?? thi c?ng, nghi?m thu quy?t toán, các CBNV Vtech v?n lu?n nhi?t tình ...
??y m?nh c?ng tác ?ào t?o cho cán b? nhan viên

??y m?nh c?ng tác ?ào t?o cho cán b? nhan viên

08/11/2016 13:23 1404 L??t xem
?ào t?o nh?m nang cao k? n?ng và ki?n th?c chuyên m?n cho t?t c? nhan viên c?a doanh nghi?p là khau quan tr?ng trong vi?c phát tri?n n?ng l?c c?a ??i ng? nhan s?.
M?ng ngày ph? n? Vi?t Nam 2016

M?ng ngày ph? n? Vi?t Nam 2016

02/11/2016 17:24 1272 L??t xem
T?ng b?ng các ho?t ??ng tháng 10

T?ng b?ng các ho?t ??ng tháng 10

02/11/2016 17:15 1476 L??t xem
Chia tay tháng 9 v?i cái n?ng hanh nhè nh?, CBNV Vtech l?i háo h?c chào ?ón tháng 10 vào ?? cu?i thu. Tháng 10 c?ng là tháng c?a chu?i các s? ki?n ???c mong ??i.

Xem t?t c?

Tuy?n d?ng K? toán thanh toán

Tuy?n d?ng K? toán thanh toán

31/08/2017 10:17 11811 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 9/2017 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n d?ng Chuyên viên D? toán

Tuy?n d?ng Chuyên viên D? toán

30/08/2017 13:51 4015 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 9/2017 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n d?ng Tr??ng ??i di?n VP ?à N?ng

Tuy?n d?ng Tr??ng ??i di?n VP ?à N?ng

02/11/2016 14:17 1524 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 3/2016 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n d?ng Nhan viên Hành chính - L? tan

Tuy?n d?ng Nhan viên Hành chính - L? tan

02/11/2016 14:13 1514 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 7/2016 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n d?ng Nhan viên lái xe

Tuy?n d?ng Nhan viên lái xe

02/11/2016 14:11 1402 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 3/2016 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n d?ng Giám ??c - VITA.JSC

Tuy?n d?ng Giám ??c - VITA.JSC

02/11/2016 13:56 1491 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 4/2016 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n Phó Giám ??c ph? trách k? thu?t

Tuy?n Phó Giám ??c ph? trách k? thu?t

31/10/2016 15:53 1337 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 11/2016 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n d?ng  K? s? ?i?n tri?n khai d? án

Tuy?n d?ng K? s? ?i?n tri?n khai d? án

31/10/2016 15:50 1344 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 11/2016 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?
Tuy?n d?ng K? toán t?ng h?p

Tuy?n d?ng K? toán t?ng h?p

31/10/2016 15:48 1295 L??t xem
Ngày c?n nhan s?: Tháng 10/2016 S? l??ng c?n tuy?n: 01 nhan s?

Xem t?t c?

m88bet.com
http://www.bridgetsbreads.com http://www.peak-corporation.com http://www.veryspecial4you.com http://www.releasings.net http://www.findw88.com http://www.pcsphotography.net http://www.graveyarddogsmovie.com http://www.bestjackandcoke.com http://www.thedallasblackexpo.com http://www.freew88.com http://www.w88design.com http://www.franklinbusybody.com http://www.amazonappeaLpLan.com http://www.boulevard2000.com http://www.1hef5.asia